Akcja Patrol na Prądniku, przeprowadzona przez grupę społeczników wzbudziła spore zainteresowanie mediów. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podziękował za inicjatywę i przeprowadzenie akcji, która przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa oraz przyniesie wymierne korzyści w postaci mniejszej ilości zanieczyszczeń wokół rzek.

Według raportu, na rzece Prądnik zarejestrowano 109 wylotów, z których 70 ma aktualne pozwolenia wodnoprawne. 39 wylotów podlega dalszej kontroli. Obecnie zarząd przeprowadza weryfikację formalno-prawną przekazanych danych.

Wyloty posiadające uregulowany stan formalno-prawny zostaną przekazane do Wydziału Kontroli Gospodarowania Wodami w RZGW w Krakowie PGW WP, a w przypadku podejrzenia niewywiązywania się z warunków pozwolenia, zostanie zawiadomiony WIOŚ.

Jeśli chodzi o pozostałe wyloty, w przypadku nielegalnego odprowadzania ścieków bytowych, sprawa zostanie przekazana do właściwego Wójta/ Prezydenta Miasta do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami oraz zgłoszona na Policję. Według ustawy, utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Dodatkowo, rozpoczęto sprzątanie zgłoszonych wysypisk śmieci oraz będzie prowadzona kontrola ogrodzeń, które uniemożliwiają dostęp do rzeki.

Podsumowując, akcja Patrol na Prądniku przyczyniła się do zwiększenia świadomości społeczeństwa w kwestii ochrony środowiska wokół rzek. Zarząd Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że przeprowadza weryfikację formalno-prawną wylotów na rzece Prądnik i podejmie odpowiednie kroki w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.

Poniżej pisemna informacja od Dyrektora:

Redaktor
Author: Redaktor

Redaktor